Polityka Prywatności.

Informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w portalu http://www.galindia-mazury.pl :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Edmund Grzymała GALINDIA – CZARTER JACHTÓW 11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 2/7, zwany dalej „Administratorem”
 2. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu wykonania usługi czarteru jachtu. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości realizacji usługi/zlecenia.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • – w celu realizacji czarteru, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne jako wyrażona przez Państwo zgoda – na podstawie art. 6 Ust. 1 lit.a RODO*;
  •  – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na: ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz prowadzeniu analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej – Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f RODO*.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, organom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usługi/zlecenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 6. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – za wyjątkiem danych zastrzeżonych przepisami prawa.
 7. Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO*.

RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE